Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan door aanmelding bij de secretaris van het bestuur, mevrouw Ineke Benes-Visser (secretaris@hvhoogkerk.nl)

Het individuele lidmaatschap kost € 17,00 per jaar.

Ook donateurs zijn welkom. De minimumdonatie bedraagt € 5,00, terwijl bij een donatie van minimaal het individuele lidmaatschap het verenigingsblad wordt toegezonden.

Wilt u lid of donateur worden, vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in.

Aanmeldingsformulier

Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
E-Mail *
Lidmaatschap U stort uw lidmaatschapsgeld op bankrekeningnummer NL84 RBRB 0954 6435 18 van de Historische Vereniging Hoogkerk bij de SNSRegiobank te Hoogkerk. Onze hartelijke dank
Donatie U stort de donatie op bankrekeningnummer NL84 RBRB 0954 6435 18 van de Historische Vereniging Hoogkerk bij de SNSRegiobank te Hoogkerk. Onze hartelijke dank
Datum dd/mm/jj *
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

Enkele artikelen uit de statuten van de Historische Vereniging Hoogkerk over leden en donateurs:
art. 4.1 De vereniging kent leden.
art. 4.2 Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten.
art. 5.1 Het lidmaatschap eindigt a. door de dood van het lid, b. door opzegging door het lid, c. door opzegging door de vereniging, d. door ontzetting.
art. 5.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
art. 5.5 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
art. 6 Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
De volledige statuten liggen bij de secretaris van het bestuur ter inzage.