Voorwoord

Op Monumentendag 2001 (8 september) trad de Historische Vereniging Hoogkerk in oprichting voor het eerst naar buiten. Die dag presenteerde de vereniging zich in de middel-eeuwse dorpskerk van Hoogkerk en toonde voorwerpen uit het privé bezit van de oprichters, welke aansluiten bij de activiteiten welke de vereniging voor ogen staan om ten uitvoer te brengen. Bovendien werd het eerste nummer van het verenigingsblad "Op de Hoogte" ten doop gehouden. Publiekstrekker vormde de kanonskogel, die nabij de kerk was opgegraven en die voor een dag naar Hoogkerk terugkeerde. De positieve reacties in het algemeen en die op het eerste nummer van "Op de Hoogte" in het bijzonder heeft de oprichters gesterkt in hun voornemen om de historische vereniging van de grond te tillen.Was destijds nog sprake van een vereniging in oprichting, inmiddels is de oprichting een feit. Tijdens de oprichtings- vergadering op 16 oktober meldden zich 34 personen aan als lid. Uiteraard zijn daaronder veel inwoners van Hoogkerk en omgeving, maar dit is niet zo verwonderlijk gezien de veel-vuldige en periodieke informatie in de plaatselijke Westerkrant. Die informatievoorziening heeft ook ertoe geleid, dat tot de leden van het eerste uur ook Hoogkerkers kunnen worden gerekend, die elders in het land wonen. Ondertussen is het ledenaantal gestegen tot circa 60. Alle genoemde ontwikkelingen geven het bestaansrecht van de Historische Vereniging Hoogkerk een stevige basis. De nieuw gevormde redactiecommissie voelt zich daardoor gesterkt en ervaart dat als een krachtige stimulans om artikelen te schrijven over de geschiedenis van de voormalige gemeente Hoogkerk, die zich mogen verheugen in een brede belangstelling. Uiteraard zijn artikelen van gastschrijvers welkom. Voorop staat een diversiteit aan artikelen, niet alleen in de tijd maar ook wat betreft de aard van de onder-werpen. De artikelen moeten de lezers boeien en lezenswaardige informatie opleveren.De redactie hoopt in deze opzet geslaagd te zijn, terwijl zij maar al te goed beseft, dat alle begin moeilijk is. Met deze gedachte beveel ik u dit nummer ter lezing aan.

W.W. Kat, voorzitter.

Inhoudsopgave

Voorwoord.

Sporen uit het verleden worden verhalen van heden.

Boerderij Kweeklus.

Aanwinsten.

Bloemen- en reclametentoonstellingen.

Vragenrubriek.

William Makdowell.

Archieven van steen en hout.

Kerkendag 2002.

Leden van de Historische Vereniging Hoogkerk.

Voorblad. De rode band is de tartan van de Clan Makdowell.Inhoudsopgave

Voorwoord

Kerkstraat.

Monumentendag en Open dag Historische Vereniging Hoogkerk.

Aanwinsten.

Rectificatie op artikel "Boerderij Kweeklust'.

Reünie familie Huberts.

Goliath Autobusdienst.

Liewerderwolde werd Hoogkerk.

Werkgroep foto 's.

Eerste Hoogkerker in Gulden Boek Van Stad.

Fotootje aanleiding tot jeugdherinneringen.

Oude Grandeur aan de Zijlvesterweg.

Nieuwe leden.